Πλαίσιο του Έργου

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης απειλείται από μια πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και που θέτουν νέες προκλήσεις. Σε έναν όλο και περισσότερο εξαρτημένο από τα δεδομένα κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αποτελεί πλέον ανησυχία μόνο για τους ειδικούς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών, η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με έναν άνευ προηγουμένου αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, όσον αφορά τον αντίκτυπο στον επιχειρηματικό τομέα και τον ρυθμό εξάπλωσης τους.

Χαρακτηριστικά, η επίθεση του Μαΐου του 2017 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας κατέδειξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τα τρωτά σημεία των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) με κάθε δυνατό τρόπο. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι μερικές από τις πιο αξιόπιστες οντότητες που κατέχουν τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες για τους ασθενείς: όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, και ιατρικά αρχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης. Υποφέροντας από πολλά ελαττώματα (χαμηλός προϋπολογισμός, έλλειψη οργάνωσης της πληροφορικής, χρήση παλαιών συστημάτων), οι φορείς υγειονομικής περίθαλψης έχουν γίνει εύκολος στόχος για τους χάκερ, αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες απειλές.

Η φύση της αποστολής του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης θέτει μοναδικές προκλήσεις, καθώς οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορεί να έχουν επιπτώσεις πέραν της οικονομικής απώλειας και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη από τις 25 Μαΐου 2018, απαιτεί από τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να επανεξετάσουν τις ροές δεδομένων τους και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και παρακολουθούν τα δεδομένα των ασθενών, ώστε να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Ταυτόχρονα, η αναμενόμενη μαζική αύξηση των θέσεων εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων απαιτεί νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ως αποτέλεσμα, ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της αυξανόμενης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ των υπευθύνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με το απαιτούμενο επαγγελματικό προφίλ όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Με το Έργο SecureHealth
στοχεύουμε στην υποστήριξη ατόμων (ΥΠΔ και άλλους) στην απόκτηση
και ανάπτυξης δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων στην διαχείρηση
ζητημάτων σχετικά με την προστασία δεδομένων στον Τομέα της Υγείας.

Το Έργο SecureHealth στοχεύει στην ενδυνάμωση των κύριων φορέων με εργαζόμενους που θα καλύψουν το κενό και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων μέσω:

 • Της ανάπτυξης ενισχυμένων περιφερειακών και διαπεριφερειακών συμπράξεων για να διασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός εργαζομένων και εκπαιδευομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει τη σωστή κατάρτιση/εκπαίδευση με βάση τις τρέχουσες ανάγκες
 • Της σύνδεσης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με τη βιομηχανία και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης με πιο συστηματικό και συνεκτικό τρόπο
 • Της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος που θα προάγει την απασχολησιμότητα των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Της βελτίωσης της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων με επίκεντρο τη διαδικτυακή κατάρτιση των σημερινών εργαζομένων στον τομέα της υγείας με βάση μια μικτή προσέγγιση
 • Της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της βελτίωσης των γνώσεων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών, καθώς και της παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις αυξανόμενες νομικές πτυχές της προστασίας δεδομένων.

Δομή του Έργου

Το έργο SecureHealth είναι δομημένο βάσει τριών (3) Πνευματικών Αποτελεσμάτων (ΠΑ) τα οποία περιλαμβάνουν την υλοποίηση πέντε (5) Εκπαιδεύσεις.

Τα Πνευματικά Αποτελέσματα του έργου είναι:

Π.Α. 1: Ανάλυση των υφιστάμενων κενών και προσδιορισμός ενός επαγγελματικού προφίλ για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης;
Π.Α. 2: Σχεδιασμός δύο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα προστασίας δεδομένων για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλους στον τομέα της Υγείας;
Π.Α. 3: Πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι πέντε ΕΚπαιδεύσεις aείναι προσαρμοσμένες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και περιλαμβάνουν την κατάρτιση των ΥΠΔ του τομέα της Υγείας σχετικά με τον ΓΚΠΔ στη Σλοβενία, την Κροατία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Κύπρο. Η παράδοση της κατάρτισης έχει τα παρακάτω στοιχεία:


παρέχει την ευκαιρία δοκιμής των προγραμμάτων σπουδών που αναπτύχθηκαν με βάση τις ικανότητες,
ενισχύει τον πρακτικό, εργασιακό χαρακτήρα του έργου,
οι εκπαιδευτικές ενότητες, το εκπαιδευτικό υλικό και τα τεστ αξιολόγησης θα δοκιμαστούν σε πραγματική εφαρμογή κατάρτισης,
αξιολογεί τις εμπειρίες των δικαιούχων.

 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα του έργου
 • ανάπτυξη των γνώσεων των ΥΠΔ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και της κατανόησης του εθνικού και ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας δεδομένων,  
 • προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στον τομέα,
 • παρέχει την ευκαιρία δοκιμής των προγραμμάτων σπουδών που αναπτύχθηκαν με βάση τις αναγκαίες ικανότητες των ΥΠΔ,
 • ενίσχυση του πρακτικού χαρακτήρα του έργου
 • δοκιμή των προγραμμάτων σπουδών που αναπτύχθηκαν με βάση τις αναγκαίες ικανότητες των ΥΠΔ,
 • δοκιμή των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού σε πραγματικό περιβάλλον κατάρτισης και εκπαίδευσης,
 • αξιολόγηση των εμπειριών των τελικών χρηστών του εκπαιδευτικού υλικού

Στόχοι του Έργου

Οι στόχοι του έργου μπορούν να κατανεμηθούν σε διάφορα επίπεδα. Οι στόχοι του έργου SecureHealth διαμορφώθηκαν κατά τη φάση έναρξης και σχεδιασμού του έργου και αντανακλούν το κοινό όραμα του εταιρικού σχήματος.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 • Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων εκπαιδευομένων και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, παρέχοντάς τους τις νέες απαραίτητες δεξιότητες για την προστασία των δεδομένων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ της εμφάνισης νέων επαγγελματικών ρόλων και των σχετικών αναγκών σε δεξιότητες σύμφωνα με την οδηγία 2016/679
 • Ενίσχυση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της εναρμόνισης των τομεακών δεξιοτήτων και προσόντων των εργαζομένων στον τομέα της προστασίας δεδομένων, παρέχοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ που περιλαμβάνει τις νέες "κοινωνικές δεξιότητες" που απαιτούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων
 • Υποστήριξη της δημιουργίας δύο νέων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους ΥΠΔ στον τομέα της Υγείας & για τους εκπαιδευτές που πρόκειται να καλύψουν "οριζόντια" τους κύριους τομείς δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνεισφέροντας στην προώθηση μιας κοινής μαθησιακής εμπειρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενός Προγράμματος Σπουδών ε για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών στον τομέα της Υγείας.
 • Ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος καθοδήγησης από συναδέλφους, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό Toolbox, και θα παρέχει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής κατάρτισης και της εργασίας σε πραγματικά περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύει την μάθηση σε πραγματικά ζητήματα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης.
 • Προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής/διαπεριφερειακής κινητικότητας για τους ΥΠΔ στον τομέα της Υγείας που οδηγεί σε μεταφορά γνώσεων και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Αποτελέσματα του Έργου

Μια συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων:

να ανανεωμένο επαγγελματικό προφίλ για τους ΥΕΑ που συνοδεύεται από ένα νέο διάγραμμα δεξιοτήτων
Ένα πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης DPO συνοδευόμενο από ένα σύστημα καθοδήγησης από ομοτίμους
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την προστασία των δεδομένων για τους σημερινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους
Εκπαιδευτικοί πόροι για την προστασία δεδομένων και τον ΓΚΠΔ για τους εκπαιδευόμενους και το ευρύτερο κοινό
Εργαλειοθήκη διαδικτυακής καθοδήγησης από ομότιμους
Ανάπτυξη αποτελεσματικών βρόχων ανατροφοδότησης για την ενίσχυση της καθοδήγησης από ομοτίμους

 • Ένα πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΥΠΔ συνοδευόμενο από ένα σύστημα καθοδήγησης από συναδέλφους
 • Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την προστασία των δεδομένων στοχευμένο στους σημερινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους του τομέα της Υγείας
 • Εκπαιδευτικοί πόροι για την προστασία δεδομένων και τον ΓΚΠΔ στοχευμένο στους εκπαιδευόμενους και το ευρύτερο κοινό
 • Ένα διαδικτυακό Toolbox καθοδήγησης
 • Ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και ανατροφοδότησης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@secure-health.eu

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ιστοσελίδα αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Αριθμός Έργου: 2020-1-SI01-KA202-075881